1. Termin i sposób płatności mogą zostać zmienione zgodną wolą stron dla pojedynczych transakcji. W przypadku wątpliwości rozstrzygające będą termin i sposób płatności wskazany na fakturze.
  2. W przypadku opóźnienia w płatności, Sprzedawca uprawniony jest do naliczenia odsetek w wysokości odsetek ustawowych.
  3. Reklamacje ilościowe przyjmowane są wyłącznie w chwili dostawy.
  4. Reklamacje jakościowe przyjmowane są w terminie trzech dni od daty dostawy i wymagają pisemnego zgłoszenia. Odbiorca zobowiązany jest do przechowywania towaru w odpowiedni sposób – w szczególności do przechowywania towarów w odpowiedniej temperaturze (+0 do +4 °C).
  5. Inne Reklamacje nie będą uwzględniane.
  6. W przypadku powstania po stronie Odbiorcy zaległości w płatności na rzecz Sprzedawcy, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw do czasu uregulowania zadłużenia.
  7. Odbiorca upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu.
  8. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest Sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy tj. ul. Ekranowa 2, 32-085 Modlniczka.

 

regulamin dostaw

Skontaktuj się z nami i rozpocznij współpracę

Zachwyć podniebienia swoich klientów

STRONA KONTAKTOWA